divendres, 6 de gener del 2012

LA NOVA CONSTITUCIÓ HONGARESA PROVOCA LA REACCIÓ DELS DEPREDADORS FINANCERS I DELS TECNÒCRATES DE BRUSEL·LES

L'1 de gener va entrar en vigor la Constitució hongaresa que havia estat aprovada per via parlamentària a l'abril de l'any 2011. La República hongaresa –nom de reminiscència comunista- ha deixat d'existir i el país centreeuropeu recobra el seu nom històric, Hongria.
La nova Carta Magna magiar, sancionada pel Primer Ministre, el nacionalista conservador, Viktor Orban del FIDESZ (Unió Cívica Hongaresa), incorpora elements identitaris: reivindica el paper històric d'Hongria en defensa de la civilització europea i cristiana amb referències a la Corona de Sant Esteban, alhora que considera a l'Islam com una religió aliena al poble hongarès, reconeixent el dret a vot i la tutela de l'Estat hongarès sobre les minories magiars que habiten als països limítrofs; elements revisionistes com és el fet de considerar als dirigents del Partit Socialista Hongarès (antics membres de la nomenclatura prosoviética) com a responsables de “crims comunistes comeses fins a 1989, amb caràcter retroactiu”; elements políticament incorrectes com és la declaració expressa que un matrimoni només pot estar constituït per un home i una dona i la incorporació de mesures dràstiques contra l'avortament. Assenyalem també que el 14 de novembre l'Assemblea hongaresa havia aprovat que la població reclusa del país tenia l'obligació de treballar com a manera de pagar les despeses de la seua manutenció i com a mètode de reinserció social.
L'esquerra hongaresa ha pretès mobilitzar a l'opinió pública per eixir al carrer en defensa de la “llibertat” i en rebuig de la nova Constitució “autoritària i nacionalista”. El ressò ha estat escàs, i les mobilitzacions a Budapest han tingut un seguiment ínfim. Ha estat simptomàtic veure com en aquestes mobilitzacions organitzades pels socialistes i els ecologistes, es demanava el manteniment de la independència del Banc d'Hongria enfront del poder polític.
Però sens dubte hi ha aspectes de la nova constitució que han provocat inquietuds majors fora del país. El nou text legislatiu limita els poders del Tribuna Constitucional en benefici del Parlament, subordina el Banc central al poder polític i aposta per una política monetària. Fiscalment, es fixa un únic tipus impositiu del 16%, però la recaptació pública es complementa amb els impostos sobre els bancs i multinacionals estrangeres que operen en sòl hongarès, vigent des de mitjan de l’any passat.
La reacció del FMI no s'ha fet esperar i el florí ha estat objectiu d'un atac especulatiu que ha provocat una important caiguda de la seua cotització enfront de l'euro . Els mitjans de comunicació han reaccionat amb una hostilitat sense precedents contra el país magiar. Per la seua banda els tecnòcrates de Brussel·les han “amenaçat” amb sancions a Hongria si no canvia el seu nou text constitucional, que a més adverteixen pot estar en contradicció amb la legislació europea. Mentre que les agències de ratting valoren a la baixa la fiabilitat d'Hongria enfront dels mercats, ja sabem com actua la finança especulativa i apàtrida. La resposta del primer ministre hongarès ha estat contundent: “Gens ni ningú al món pot dir als diputats electes pel poble hongarès que lleis poden aprovar i quines lleis no”.
No obstant això cal assenyalar que la formació nacionalista, identitària i social, Jobbik, va votar en contra d'aquesta nova Constitució perquè no es van contemplar les seues propostes d'ampliar la política de nacionalització sobre sectors estratègics per als interessos hongaresos. Jobbik també acusa a Viktor Orban de ser massa feble davant el FMI, de no emprendre un canvi de model econòmic profund, i tem que finalment cedeixa a algunes de les pressions estrangeres. Com diuen els seus dirigents, “Jobbik aposta per un radicalisme contagiós” que té el seu reflex en les urnes i en les enquestes sobre intenció de vot en les quals Jobbik no cessa de pujar.
Un altre factor que va portar al vot contrari de Jobbik, va ser la llei electoral inclosa en el text constitucional, segons la qual el partit més votat en les generals és compensat amb una quantitat d'escons que asseguren el seu poder total durant els quatre anys de legislatura, “una cosa que ens recorda al comunisme” han comentat des de Jobbik. Encara que les tendències electorals fan que no es puga descartar que aquest partit més votat sigui el propi Jobbik en les legislatives de 2014.

Enric Ravello

                                                              *   *   *   *
LA NUEVA CONSTITUCIÓN HÚNGARA PROVOCA LA REACCCIÓN DE LOS DEPREDADORES FINACIEROS Y DE LOS TECNÓCRATAS DE BRUSELAS.

El 1 de enero entró en vigor la Constitución húngara que había sido aprobada por vía parlamentaria en abril del año 2011.  La República húngara –nombre de reminiscencia comunista-  ha dejado de existir y el país centroeuropeo recobra su nombre histórico, Hungría.
La nueva Carta Magna magiar, sancionada por el Primer Ministro, el nacionalista conservador, Viktor Orban del FIDESZ (Unión Cívica Húngara), incorpora elementos identitarios: reivindica el papel histórico de Hungría en defensa de la civilización europea y cristiana con referencias a la Corona de San Esteban, a la vez que considera al Islam como una religión ajena al pueblo húngaro, reconociendo el derecho a voto y la tutela del Estado húngaro sobre las minorías magiares que habitan en los países limítrofes; elementos revisionistas como es el hecho de considerar a los dirigentes del Partido Socialistas Húngaro (antiguos miembros de la nomenclatura prosoviética) como responsables de  “crímenes comunistas cometidos hasta 1989, con carácter retroactivo”; elementos políticamente incorrectos como es la declaración expresa de que un matrimonio sólo puede estar constituido por un hombre y una mujer y la incorporación de medidas drásticas contra el aborto. Señalemos también que el 14 de noviembre la Asamblea húngara había aprobado que la población reclusa del país tenía la obligación de trabajar como modo de pagar los gastos de su manutención y como método de reinserción social.
La izquierda húngara ha pretendido movilizar a la opinión pública para salir a la calle en defensa de la “libertad” y en rechazo de la nueva Constitución “autoritaria y nacionalista”. El eco ha sido escaso, y las movilizaciones en Budapest han tenido un seguimiento ínfimo. Ha sido sintomático  ver cómo en esas movilizaciones organizadas por los socialistas y los ecologistas, se pedía el mantenimiento de la independencia del Banco de Hungría frente al poder político.
Pero sin duda hay aspectos de la nueva constitución que han provocado inquietudes mayores fuera del país. El nuevo texto legislativo limita los poderes del Tribuna Constitucional en beneficio del Parlamento, subordina el Banco central al poder político y apuesta por una política monetaria.  Fiscalmente, se fija un único tipo impositivo del 16%, pero la recaudación pública se complementa con los impuestos sobre los bancos y multinacionales extranjeras que operen en suelo húngaro, vigente desde mediados del año pasado.
La reacción del FMI no se ha hecho esperar y el florín ha sido objetivo de un ataque especulativo que ha provocado una importante caída de su cotización frente al euro . Los medios de comunicación han reaccionado con una hostilidad sin precedentes contra el país magiar.  Por su parte los tecnócratas de Bruselas han “amenazado” con sanciones a Hungría si no cambia su nuevo texto constitucional, que además advierten puede estar en contradicción con la legislación europea.  Mientras que las agencias de ratting valoran a la baja la fiabilidad de Hungría frente a los mercados, ya sabemos cómo actúa la finanza especulativa y apátrida. La respuesta del primer ministro húngaro ha sido contundente: “Nada ni nadie en el mundo  puede decir a los diputados electos por el pueblo húngaro que leyes pueden aprobar y qué leyes no”.
Sin embargo hay que señalar que la formación nacionalista, identitaria y social, Jobbik, votó en contra de  esta nueva Constitución porque no se contemplaron sus propuesta de ampliar la política de nacionalización sobre sectores estratégicos para los intereses húngaros. Jobbik también acusa de Viktor Orban de ser demasiado  débil ante el FMI, de no emprender un cambio de modelo económico profundo, y  teme que finalmente ceda a algunas de las presiones extranjeras. Como dicen sus dirigentes, “Jobbik apuesta por un radicalismo contagioso” que tiene su reflejo en las urnas y en las encuestas sobre intención de voto en las que Jobbik no cesa de subir.
Otro factor que llevó al voto contrario de Jobbik,  fue la ley electoral incluida en el texto constitucional,  según la cual el partido más votado en las generales es compensado con una cantidad de escaños que aseguran su poder total durante los cuatro años de legislatura, “algo que nos recuerda al comunismo” han comentado desde Jobbik. Aunque las tendencias electorales hacen que no se pueda descartar que ese partido más votado sea el propio Jobbik en las legislativas de 2014. 

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top