dijous, 13 de setembre del 2012

CONTRA ELS PREJUDICIS DE LA GLOBALITZACIÓ

La globalització és el procés històric que té com  a meta convertir al món en un únic mercat, regit per les lleis econòmiques, sense cap control polític i anul·lant identitats i diferències, enteses com a molèsties. Un projecte en el qual l'home és concebut com a consumidor-productor universal, idèntic i intercanviable, sense passat, herència ni cultura; només un element més de la cadena de producció i consum que alimenta aquest mercat universal entès com a meta ideal del liberalisme capitalista globalitzador.

Com tot procés històric la globalització és producte d'una voluntat -la dels grans poders econòmics i financers- i d'una ideologia -el cosmopolitisme neoliberal internacionalista. Ideologia que es basa en una sèrie de dogmes, avui assumits com a intocables per el “políticament correcte” però necessàriament revocables perquè els que presentem una alternativa sòlida a la crisi actual. 
Lliure circulació de mercaderies: entès el món com una unitat comercial, el neoliberalisme globalitzador ha fet tot el possible per acabar amb l'impediment que frena aquest procés de mercantilizació universal: l'aranzel. Assenyalat com una barrera política a la tendència globalista del mercat, l'aranzel ha anat disminuint i desapareixent fins a convertir el món en una unitat de comerç sense pràcticament barreres internes. La conseqüència d'això és que Europa s'ha omplert de productes del Tercer Món, produïts en situacions socials i econòmiques de semi-esclavitut i sense el menor respecte al medi ambient que s'exigeix als nostres fabricants. Sense cap mesura de protecció aquests productes han inundat el mercat europeu a uns preus amb els quals la producció autòctona no pot competir. La conseqüència és clara: desindustrialització, atur i depauperització de les masses treballadores europees.
Lliure circulació de persones: no és només una de les premisses del cosmopolitisme liberal, sinó també és un arma econòmica dels globalitzadors per “baixar el cost de producció” en una Europa de tradició sindical i social. Gens millor per fer cedir en els seus drets socials als treballadors europeus que importar mà d'obra barata del Tercer Món disposada a fer a preus d'esclaus, els treballs dels obrers autòctons. Un xantatge del capitalisme internacional. Perquè no provoque reaccions òbvies, a l'opinió pública se li inculca el dogma de “l’antirracisme”, si algú denuncia aquesta maniobra explotadora és qualificat de “racista” per intentar apartar-ho de l'escena pública. Maniobra que pels resultats electorals que estem veient a Europa, comença a deixar de funcionar.

Submissió del poder polític a les lleis del mercat: Adam Smith i els teòrics del liberalisme ja van assenyalar que el poder polític hauria de reduir-se a la mínima expressió perquè les “mans invisible del mercat” regulés les relacions socials i econòmiques. El mateix principi que aplica avui la globalització neoliberal. El seu objectiu és buidar de poder a tota institució política –fonamentalment els Estats- últim obstacle per imposar la seua dictadura global. És el procés al que estem assistint aquests anys i que ha inclòs cops d'estat “de llibre” com el de Monti a Itàlia o Papademos en Gracia.
En alguna cosa els globalitzadors tenen raó, els Estats i les institucions polítiques democràtiques són l'últim fre per a la seua hegemonia. Per això hem de protegir les nostres democràcies hem de recolzar la sobirania política dels Estats i hem de crear una alternativa social i identitària present en aquestes institucions polítiques. És l'única manera d'evitar el col·lapse econòmic, social i ecològic al que ens porta la mundialització del capitalisme global.
Enric Ravello

CONTRA LOS PREJUICIOS DE LA GLOBALIZACIÓNLa globalización es el proceso histórico que tiene como meta convertir al mundo en un único mercado,  regido por las leyes económicas, sin ningún control político y anulando identidades y diferencias, entendidas como estorbos. Un proyecto en el que el hombre es concebido como consumidor-productor universal, idéntico e intercambiable, sin pasado, herencia ni cultura; sólo un elemento más de la cadena de producción y consumo que alimenta ese mercado universal entendido como meta ideal del liberalismo capitalista globalizador.
Como todo proceso histórico la globalización es producto de una voluntad -la de los grandes poderes económicos y financieros- y de una ideología -el cosmopolitismo neoliberal internacionalista. Ideología que se basa en una serie de dogmas, hoy asumidos como intocables por lo “políticamente correcto” pero necesariamente revocables para que los que presentamos una alternativa sólida a la crisis actual.

Libre circulación de mercancías: entendido el mundo como una unidad comercial, el neoliberalismo globalizador ha hecho todo lo posible por terminar con el impedimento que frena este proceso de mercantilización universal: el arancel. Señalado como una barrera política a la tendencia globalista del mercado, el arancel ha ido disminuyendo y desapareciendo hasta convertir el mundo en una unidad de comercio sin prácticamente barreras internas. La consecuencia de esto es que Europa se ha llenado de productos del Tercer Mundo, producidos en situaciones sociales y económicas de semi-esclavitud y sin el menor respeto al medio ambiente que se exige a nuestros fabricantes. Sin ninguna medida de protección esos productos han inundado el mercado europeo a unos precios con los que la producción autóctona no puede competir. La consecuencia es clara: desindustrialización, paro y depauperación de las masas trabajadoras europeas.
Libre circulación de personas: no es sólo una de las premisas del cosmopolitismo liberal, sino también es un arma económica de los globalizadores para “bajar el coste de producción” en una Europa de tradición sindical y social. Nada mejor para hacer ceder en sus derechos sociales a los trabajadores europeos que importar mano de obra barata del Tercer Mundo dispuesta a hacer a precios de esclavos, los trabajos de los obreros autóctonos. Un chantaje del capitalismo internacional. Para que no provoque reacciones obvias, a la opinión pública se le inculca el dogma del “antirracismo”, si alguien denuncia esta maniobra explotadora es calificado de “racista” para intentar apartarlo de la escena pública. Maniobra que por los resultados electorales que estamos viendo en Europa, empieza a dejar de funcionar.
Sumisión del poder político a las leyes del mercado: Adam Smith y los teóricos del liberalismo ya señalaron que el poder político debería reducirse a la mínima expresión para que las “manos invisible del mercado” regulara las relaciones sociales y económicas. El mismo principio que aplica hoy la globalización neoliberal. Su objetivo es vaciar de poder a toda institución política –fundamentalmente los Estados- último obstáculo para imponer su dictadura global. Es el proceso al que estamos asistiendo estos años y que ha incluido golpes de estado “de libro” como el de Monti en Italia o Papademos en Gracia.
En algo los globalizadores tienen razón, los Estados y las instituciones políticas democráticas son el último freno para su hegemonía. Por eso hemos de proteger nuestras democracias hemos de apoyar la soberanía política de los Estados y hemos de crear una alternativa social e identitaria presente en esas instituciones políticas. Es la única manera de evitar el colapso económico, social y ecológico al que nos lleva la mundialización del capitalismo global.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top