dissabte, 23 de juny del 2012

ENTREVISTA A L'EURODIPUTAT DEL FPÖ ANDREAS MÖLZER


Entrevista a l'eurodiputat del FPÖ, Andreas Mölzer per Enric Ravello i publicada en el número 24 de la revista IDENTITAT

Enric Ravello: La situació d'Àustria no difereix molt de la de la resta d'Europa, elevades taxes de població estrangera amb un important creixement demogràfic, baixa natalitat de la població autòctona. Estem davant un simple procés d'immigració, o es tracta d'una substitució demogràfica?

Andreas Mölzer: Pot parlar-se ja d'una transformació poblacional. En el passat la immigració en els estats d'Europa va ser extremadament limitada i atès que els immigrants procedien d'altres parts d'Europa, sempre pertanyents a l'Occident cristià, l'assimilació va ser molt senzilla. No obstant això, ara ens enfrontem a una immigració massiva procedent del Tercer Món i amb molta freqüència els immigrants manquen de tota disposició a la integració. Com a conseqüència d'aquest procés es formen guetos i societats paral·leles i a causa dels alts nivells de natalitat dels immigrants els pobles autòctons d'Europa corren el perill de convertir-se en minories a la seua pròpia terra en el transcurs dels propers decennis.

ER: Respecte a la immigració/invasió Quina és la situació concreta a Àustria?

AM: La situació a Àustria és molt seriosa. Si observa la capital, Viena, en el cas dels escolars que inicien el curs un de cada dos nens posseeix el denominat «Migrationshintergrund», sent, per tant, d'origen estranger (ja siga amb passaport estranger o naturalitzat). I en molts districtes de Viena existeixen escoles en les quals el percentatge d'alumnes estrangers ascendeix al 80-90%. En conjunt gairebé el 20% de la població d'Àustria té un «Migrationshintergrund», és a dir, són estrangers o naturalitzats. I en raó de l'elevada taxa de natalitat de la població estrangera la població austro-alemanya s'anirà col·locant en el futur cada vegada en més en una posició defensiva.
ER: La Unió Europea demana que Europa admeta a 50 milions d'africans en els propers anys. Els tecnòcrates de Brussel·les són còmplices de la catàstrofe de la immigració? 
AM: Completament! Els eurócratas de Brussel·les són auxiliars voluntaris dels cercles polítics correctes que volen acabar amb el pobles d'Europa que s'han conformat orgànicament a través de la història i destruir-los mitjançant una societat multicultural Però no existeix cap idil·li multicultural sinó una societat multi-conflictiva! I el establishment polític de Brussel·les no és un còmplice només en la immigració massiva sinó també en altres àmbits quan la seua actuació està dirigida a destruir les famílies autòctones i en última instància els pobles d'Europa: pense vostè només en com es fomenten els grups marginals de la UE com els homosexuals o com vol afavorir que les dones anteposen la seua carrera professional a la família i a tenir fills propis. Si volem evitar la catàstrofe demogràfica necessitem no només detenir immediatament la immigració sinó també una política de foment de la natalitat dels pobles europeus.
ER: A Viena i altres grans ciutats austríaques podem afirmar que la cultura germà-austríaca es troba amenaçada per l'avanç de la immigració extra-europea


AM: Com ja he dit, la població autòctona austro-alemanya assumeix cada vegada més una posició defensiva. No obstant això, i desgraciadament, el govern austríac tanca els ulls davant aquest procés.

ER: És l'Islam compatible amb els valors de la civilització europea?
AM: Aquesta és una pregunta molt difícil. El problema consisteix que l'Islam no ha conegut cap Il·lustració, i per tant, cap separació entre Estat i Religió, segons el model europeu, i situa la llei religiosa per sobre de la llei de l'Estat. Indubtablement, aquesta situació no resulta compatible amb el nostre sistema de valors espiritual i cultural. I quan s'observa el desenvolupament de l'Islam, en el qual el fonamentalisme religiós troba cada vegada major nombre d'adeptes i en el qual cercles musulmans d'importància decisiva consideren Europa com un territori de missió, es pot arribar a la conclusió que no es va a produir a curt termini cap tipus d'Il·lustració en el si de l'Islam.
ER: El FPÖ es consolida com l'única opció clarament anti-immigració i anti-mundialista a Àustria. Les enquestes els donen cada vegada major suport popular Quin és la perspectiva de la seva formació per a propers anys?

AM: Pel que sembla, el FPÖ continuarà en l'oposició durant els propers anys, ja que les properes eleccions nacionals no es produiran fins al 2013 i els partits de govern –cristianodemòcratas i socialdemòcrates, que havien perdut, tots dos, les últimes eleccions– van a evitar convocar eleccions anticipades a causa que s'espera una victòria del FPÖ. I en el que concerneix al període subsegüent al 2013, existeixen en les files del SPÖ (socialdemòcrates) i el ÖVP (conservadors) veus comunes que demanen que no s'exclogui al FPÖ, però es tracta només d'una tàctica política.

ER: Seria possible un convergència entre el FPÖ i el BZÖ o aquests han optat definitivament per una línia diferent?

AM: El nou cap del BZÖ, Bucher, vol que la seua formació siga partidària de l'economia liberal a imatge del FDP alemany, de manera que aquest partit ha decidit seguir un camí diferent al del FPÖ.

ER: El govern, els lobbies de pressió, els mitjans de comunicació assetgen al FPÖ. Això pot convertir-los en el partit que reculli tot el vot protesta d'un electorat austríac descontentament amb la seua classe dirigent.

AM: És precisament el Canceller, i cap del SPÖ, Faymann, qui ha aïllat al FPÖ, incorrent així en el mateix error que l'antic Canceller Vranitzky, qui amb el seu aïllament dels Liberals va contribuir de manera essencial a l'ascens del FPÖ de Haider. Tots els sondejos d'opinió atorguen al FPÖ un ascens de vots d'entre el quatre i el cinc per cent en relació amb les últimes eleccions que es van realitzar al setembre de 2008, mentre que preveuen la derrota del SPÖ. I la política honrada i conseqüent del nostre partit s'ha fet patent al setembre en les eleccions regionals en Voralberg i en Oberösterrreich: en tots dos Länder el FPÖ ha segut el clar vencedor, mentre que el SPÖ ha sofert un desastre.
ER: Com a diputat en l'Eurocambra d'Estrasburg. Com valora la possibilitat que Turquia entre en les institucions europees?

AM: Una entrada de Turquia seria una catàstrofe per a Europa i els seus pobles! L'ingrés de Turquia seria impossible de suportar financerament i tindria com a conseqüència una immigració massiva cap a Europa. El conegut periodista i escriptor Peter Scholl-Latour parla de deu milions de migrants turcs cap a Europa I només es tractaria d'una primera fase! No obstant això, desgraciadament grups poderosos –especialment els EUA per raons d'índole geoestratégica per afeblir Europa, així com consorcis internacionals que volen atreure mà d'obra barata– impulsen l'entrada de Turquia en la UE. Per aquesta raó, a partir d'ara serà més important que les forces patriòtiques d'Europa s'enforteixen i a partir d'ara col·laboren per impedir l'entrada de Turquia. Perquè com més gran és la resistència més difícil serà per al Lobby pro-Turquia dur a terme els seus plans.

ER: El FPÖ col·labora amb altres formacions europees, considerem que cada vegada més aquesta cooperació serà bàsica per a la salvaguarda de l'Europa que defensem.

AM: Aquí té vostè tota la raó! L'aïllament dels aïllats només ha estat profitós per als enemics polítics, per a l'esquerra. Per aquesta raó els partits i moviments identitaris d'Europa han d'unir les seues forces per lluitar conjuntament contra la immigració massiva, contra l'entrada de Turquia en la UE, contra la coartació de la llibertat de pensament i d'opinió per la correcció política, contra el centralisme de la UE i per una Europa d'Estats i Pobles lliures.
ER: Vostè dirigeix el periòdic Zur Zeit. quina difusió té aquesta publicació a Àustria?

AM: El nostre setmanari, Zur Zeit, té un tiratge mitjà setmanal de 22.000 exemplars. En els 12 anys d'existència de Zur Zeit ens hem aconseguit consolidar com l'únic mitjà patriòtic a Àustria. D'aquesta forma hem pogut i podem oposar-nos fins a cert punt al predomini ideològic de l'esquerra.
ER: Finalment, unes paraules per als lectors d'IDENTITAT.

AM: Com ja he dit anteriorment, els partits identitaris han d'unir les seues forces de llarg a llarg d'Europa. Perquè Europa es troba en una cruïlla i en una parell d'anys potser sigui ja massa tarda per redreçar els innombrables processos equivocats de la Unió Europea. La lluita per una altra Europa, per una Europa millor, per una Europa dels Estats lliures i dels Pobles lliures no serà fàcil. Però perquè estimem Europa en la seua multiplicitat, una multiplicitat conformada orgànicament a través la Història, estem obligats a continuar lluitant.
 

Entrevista al eurodiputado del FPÖ, Andreas Mölzer por Enric Ravello y publicada en el número 24 de la revistaIdentidaD
             
Enric Ravello: La situación de Austria no difiere mucho de la del resto de Europa, elevadas tasas de población extranjera con un importante crecimiento demográfico, baja natalidad de la población autóctona. ¿Estamos ante un simple proceso de inmigración, o se trata de una sustitución demográfica?
Andreas Mölzer: Puede hablarse ya de una transformación poblacional. En el pasado la inmigración en los estados de Europa fue extremadamente limitada y dado que los inmigrantes procedían de otras partes de Europa, siempre pertenecientes al Occidente cristiano, la asimilación fue muy sencilla. Sin embargo, ahora nos enfrentamos a una inmigración masiva procedente del Tercer Mundo y con mucha frecuencia los inmigrantes carecen de toda disposición a la integración. Como consecuencia de este proceso se forman guetos y sociedades paralelas y debido a los altos niveles de natalidad de los inmigrantes los pueblos autóctonos de Europa corren el peligro de convertirse en minorías en su propia tierra en el transcurso de los próximos decenios.


ER: Respecto a la inmigración/invasión ¿Cuál es la situación concreta en Austria?

AM: La situación en Austria es muy seria. Si observa la capital, Viena, en el caso de los escolares que inician el curso uno de cada dos niños posee el denominado «Migrationshintergrund», siendo, por tanto, de origen extranjero (ya sea con pasaporte extranjero o naturalizado). Y en muchos distritos de Viena existen escuelas en las que el porcentaje de alumnos extranjeros asciende al 80-90%. En conjunto casi el 20% de la población de Austria tiene un «Migrationshintergrund», es decir, son extranjeros o naturalizados. Y en razón de la elevada tasa de natalidad de la población extranjera la población austro-alemana se irá colocando en el futuro cada vez en más en una posición defensiva.

ER: La Unión Europea pide que Europa admita a 50 millones de africanos en los próximos años. ¿Los tecnócratas de Bruselas son cómplices de la catástrofe de la inmigración?
AM: ¡Completamente! Los eurócratas de Bruselas son auxiliares voluntarios de los círculos políticos correctos que quieren acabar con lo pueblos de Europa que se han conformado orgánicamente a través de la historia y destruirlos mediante una sociedad multicultural ¡Pero no existe ningún idilio multicultural sino una sociedad multi-conflictiva! Y el establishment político de Bruselas no es un cómplice sólo en la inmigración masiva sino también en otros ámbitos cuando su actuación está dirigida a destruir las familias autóctonas y en última instancia los pueblos de Europa: piense usted sólo en cómo se fomentan los grupos marginales de la UE como los homosexuales o cómo quiere favorecer que las mujeres antepongan su carrera profesional a la familia y a tener hijos propios. Si queremos evitar la catástrofe demográfica necesitamos no sólo detener inmediatamente la inmigración sino también una política de fomento de la natalidad de los pueblos europeos.

ER: En Viena y otras grandes ciudades austriacas podemos afirmar que la cultura germano-austriaca se encuentra amenazada por el avance de la inmigración extra-europea

AM: Como ya he dicho, la población autóctona austro-alemana asume cada vez más una posición defensiva. Sin embargo, y desgraciadamente, el gobierno austriaco cierra los ojos ante este proceso.


 ER: ¿Es el Islam compatible con los valores de la civilización europea?
AM: Ésta es una pregunta muy difícil. El problema consiste en que el Islam no ha conocido ninguna Ilustración, y por tanto, ninguna separación entre Estado y Religión, según el modelo europeo, y sitúa la ley religiosa por encima de la ley del Estado. Indudablemente, esta situación no resulta compatible con nuestro sistema de valores espiritual y cultural. Y cuando se observa el desarrollo del Islam, en el que el fundamentalismo religioso encuentra cada vez mayor número de adeptos y en el que círculos musulmanes de importancia decisiva consideran Europa como un territorio de misión, se puede llegar a la conclusión de que no se va a producir a corto plazo ningún tipo de Ilustración en el seno del Islam.

ER: El FPÖ se consolida como la única opción claramente anti-inmigración y anti-mundialista en Austria. Las encuestas les dan cada vez mayor apoyo popular ¿Cuál es la perspectiva de su formación para los próximos años

AM: Al parecer, el FPÖ continuará en la oposición durante los próximos años, puesto que las próximas elecciones nacionales no se producirán hasta el 2013 y los partidos de gobierno –cristianodemócratas y socialdemócratas, que habían perdido, ambos, las últimas elecciones– van a evitar convocar elecciones anticipadas debido a que se espera una victoria del FPÖ. Y en lo que concierne al periodo subsiguiente al 2013, existen en las filas del SPÖ (socialdemócratas) y el ÖVP (conservadores) voces comunes que piden que no se excluya al FPÖ, pero se trata sólo de una táctica política.

ER: ¿Sería posible un convergencia entre el FPÖ y el BZÖ o éstos han optado definitivamente por una línea diferente?

AM: El nuevo jefe del BZÖ, Bucher, quiere que su formación sea partidaria de la economía liberal a imagen del FDP alemán, de manera que ese partido ha decidido seguir un camino distinto al del FPÖ.


ER: El gobierno, los lobbies de presión, los medios de comunicación acosan al FPÖ.  Eso puede convertirles en el partido que recoja todo el voto protesta de un electorado austriaco descontento con su clase dirigente.

AM: Es precisamente el Canciller, y jefe del SPÖ, Faymann, quien ha aislado al FPÖ, incurriendo así en el mismo error que el antiguo Canciller Vranitzky, quien con su aislamiento de los Liberales contribuyó de manera esencial al ascenso del FPÖ de Haider. Todos los sondeos de opinión otorgan al FPÖ un ascenso de votos de entre el cuatro y el cinco por cien en relación con las últimas elecciones que se realizaron en septiembre de 2008, mientras que prevén la derrota del SPÖ. Y la política honrada y consecuente del nuestro partido se ha hecho patente en septiembre en las elecciones regionales en Voralberg y en Oberösterrreich: en ambos Länder el FPÖ ha sido el claro vencedor, mientras que el SPÖ ha sufrido una debacle.

ER: Como diputado en la Eurocámara de Estrasburgo. ¿Cómo valora la posibilidad de que Turquía entre en las instituciones europeas?

AM: ¡Una entrada de Turquía sería una catástrofe para Europa y sus pueblos! El ingreso de Turquía sería imposible de soportar financieramente y tendría como consecuencia una inmigración masiva hacia Europa. El conocido periodista y escritor Peter Scholl-Latour habla de diez millones de migrantes turcos hacia Europa ¡Y sólo se trataría de una primera fase! Sin embargo, desgraciadamente grupos poderosos –especialmente los EEUU por razones de índole geoestratégica para debilitar Europa, así como consorcios internacionales que quieren atraer mano de obra barata– impulsan la entrada de Turquía en la UE. Por esta razón, a partir de ahora será más importante que las fuerzas patrióticas de Europa se fortalezcan y a partir de ahora colaboren para impedir la entrada de Turquía. Porque cuanto mayor sea la resistencia más difícil será para el Lobby pro-Turquía llevar a cabo sus planes.


ER: El FPÖ colabora con otras formaciones europeas, consideramos que cada vez más esta cooperación será básica para la salvaguarda de la Europa que defendemos.

AM: ¡Ahí tiene usted toda la razón! El aislamiento de los aislados sólo ha sido provechoso para los enemigos políticos, para la izquierda. Por esta razón los partidos y movimientos identitarios de Europa deben unir sus fuerzas para luchar conjuntamente contre la inmigración masiva, contra la entrada de Turquía en la UE, contra la coartación de la libertad de pensamiento y de opinión por la corrección política, contra el centralismo de la UE y por una Europa de Estados y Pueblos libres.


ER: Usted dirige el periódico Zur Zeit. ¿qué difusión tiene esta publicación en Austria?

AM: Nuestro semanario, Zur Zeit, tiene una tirada media semanal de 22.000 ejemplares. En los 12 años de existencia de Zur Zeit nos hemos logrado consolidar como el único medio patriótico en Austria. De esta forma hemos podido y podemos oponernos hasta cierto punto al predominio ideológico de la izquierda.


ER: Por último, unas palabras para los lectores de IdentidaD.

AM: Como ya he dicho anteriormente, los partidos identitarios deben unir sus fuerzas a lo largo y ancho de Europa. Porque Europa se encuentra en una encrucijada y en una par de años quizás sea ya demasiado tarde para enderezar los innumerables procesos equivocados de la Unión Europea. La lucha por otra Europa, por una Europa mejor, por una Europa de los Estados libres y de los Pueblos libres no será fácil. Pero porque amamos Europa en su multiplicidad, una multiplicidad conformada orgánicamente a través la Historia, estamos obligados a continuar luchando.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top