dijous, 5 de setembre del 2019

NOBLESA GODA A CATALUNYA I ASTÚRIES.


Tal com vam quedar en el debat del meu post d'agost sobre Guifré el Pilós i després d'haver llegit el llibre recomanant per Jordi Homs "Contrahistoria gòtica" de F. Fdez Maestre, reprenc el tema amb els següents punts:

I
Efectivament, sens dubte i tal com tots estem d'acord, el concepte de la historiografia espanyola sobre la Reconquesta, és parcial i aliè a Catalunya; en realitat hi va haver dos grans "reconquestes" com a processos absolutament paral·lels però diferents.
La primera seria la iniciada per Pelayo a Astúries i que acabaria amb la conquesta de Granada, que donarà origen a Espanya i Portugal.
La segona podem establir que iniciada per Guifré el Pilós i que dóna lloc a Catalunya en la seva totalitat (València i Balears).
La historiografia espanyola ha intentat negar el nostre propi procés, com una estratègia més de negar la realitat nacional de Catalunya.

II
L'element majoritari de la noblesa catalana que protagonitza aquesta reconquesta és gòtic, per tant cal establir una línia de continuïtat entre els gots i l'inici de la realitat nacional catalana.
Fins aquí tots d'acord.

III
El problema ve a l'hora d'analitzar la Reconquesta astur-espanyola. Jordi Homs negava la naturalesa goda de la noblesa asturiana, assimilant-la a càntabres i asturs no gots, i aportava la lectura de l'esmentat llibre. Referent a això segueixo manifestant la meva no conformitat, per aquests motius:
Els primers estudis científics sobre la naturalesa goda d'Astúries són de finals del XIX i principis del XX, analitzant tots els aspectes del regne asturià i els seus paral·lelismes en el món germànic, amb llibres com el de l'alemany J. Ficker "Sobre el íntimo parentesco del derecho hispano-godo y el noruego-islandés". A principis del segle XX l'historiador Claudio Sánchez Albornoz (per cert, president de la República espanyola en l'exili) ho va sistematitzar tot en diverses obres. Efectivament és a partir de 1965 quan això es posa en dubte i es nega la filiació goda d'Astúries, pels historiadors marxistes Abilio Barbero i Marcelo Vigil, el llibre que comenta Jordi Homs és la recopilació i actualització de les tesis de Barbero i Vigil per Fernández Mestra en els anys 80.
No obstant això, l'any 2000 Armant Besga Marroquín publica la seva tesi doctoral "Orígenes hispano-godos del reino de Asturias”, que tanca qualsevol debat i desmunta la tesi de l'escola Barbero-Vigil. Per resumir el contingut del llibre:

Hipòtesi de Barbero i Vigil desmuntades:
1) L'existència del sistema gentilici entre astures i càntabres (M. C. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ i J. SANTOS YANGUAS (eds.) "Las estructuras sociales indígenas del Norte de la Península Ibérica" ​​en Revisiones de Historia Antigua I, Anejos de Veleia, Vitòria 1993)
2) La identificació de la Cantàbria del període visigot amb el territori actual de la Rioja (A. Besga, op. Cit 2000, pp. 137-152).
3) La confusió en les fonts del període visigot entre càntabres i asturs (A. Besga 1987).
4) Sistema cognatici d'elecció monàrquica (A. Besga op. Cit. 2000 pp. 455-508)
5) L'existència d'una tradició cronística "local" reflex de la tradició indígena.

Punts aclarits per la investigació
1) Un molt important grau de romanització en els territoris d'Astúries i Cantàbria.
2) La inexistència tant d'una situació d'independència de tots dos territoris durant el Baix Imperi com d'un llimis fortificat romà enfront d'aquests pobles.
3) El control polític dels territoris d'Astúries i Cantàbria pel regne gòtic.
4) La inexistència de campanyes de saqueig per part de astures i càntabres cap a les terres de l'altiplà durant el regne gòtic. Només Isidoro esmenta una "rebel·lió" -i detall - dels astures -per tant ja sotmesos- durant el regnat de Sisebut.
5) Immigració a les regions d'Astúries i Cantàbria d'elements ètnics gòtics després de la desaparició del regne gòtic i espectacular augment demogràfic i aparició de tipologies de necròpolis de tipus meseteny.
6) Prossecució dels estils artístics i arquitectònics hispano-visigots a Astúries (I. BANGO TORVISO, "La Edad Media. De la tradición hispanogoda al románico")
És a dir la noblesa asturiana és tan goda com la catalana

IV
Hi hauria un últim punt, en el qual encara admetent que les dues nobleses fossin godes, la "legítima successora de la reialesa goda" seria la noblesa godo-catalana i no gótico-asturiana.
Sobre això una conclusió: cap de les dues parts pot ser considerada "legítima" perquè la manera d'elecció dels reis gots no era per successió sinó per proclamació a l'assemblea de la gens goda, i això no es dóna ni en el cas asturià ni en el català. Ara bé, si parlem d'herència biològica del darrer rei godo, Ardo, és evident que és molt més possible (gairebé segur) que aquesta herència estigués a la noblesa godo-catalana.
Consideracions:
Dades objectius:
1) Durant tot el regne visigot, la sobirania recau sobre la "gens Gothorum"
2) Què era la “gens Gothorum”? Era un concepte que posseïa un clar concepte etno-jurídic: el grup humà que posseïa tal autopercepció ètnica
3) Tots els gots, és a dir, els descendents d'aquests, exercien políticament de fet aquesta sobirania? No. En els primers temps de Tolosa, les fonts esmenten amb claredat encara la reunió dels homes lliures en armes per a l'elecció real i altres decisions, però durant el regne de Toledo, el grup amb poder de decisió política es va anar reduint en sentit aristocràtic (magnats), però, com s'afirma textualment en el sisè concili toledà, es requisit imprescindible per exercir la funció real de ser de sang goda.
4) El sistema legal de nomenament del monarca serà fins al final del regne visigot el sistema electiu.
5) Tot i el prestigi d'algunes estirps (Baltos i Amalos especialment) no regeix mai el principi hereditari.

La situació després de la desaparició del regne gòtic
fets:
1) El regne gòtic desapareix amb el seu últim rei electe, Ardo, que mor a la zona de Septimània, d'aquí que els seus descendents sigui lògic buscar-nos a la noblesa godo-catalana i no en l'asturiana. Després d'ell no es tria un altre rei a la zona septimana.
2) Les cròniques asturianes esmenten una elecció de Pelayo com “prínceps”, però una esmenta als astures com a protagonistes de tal elecció i una altra als magnats gots, aquesta última, poc fiable, amb clara intenció "gòtico-legitimista".
3) Aquesta desaparició del regne no implicar però la desaparició de la “gens Gothorum”.
4) Però la sobirania dels territoris en els quals encara habiten les seves restes (zones aquitanes, septimanas, astur-càntabres o, ara ja, andalusins) ha passat a altres subjectes polítics. A la primera zona a la monarquia franca, en la segona a l'aristocràcia dels ducats visigots d'Astúries i Cantàbria, que si bé compta amb un fort component gòtic res prova fins avui que hagués estat gòtica en la seva totalitat, i en la tercera a poder musulmà.
5) En dues zones s'ha preservat la "consciència ètnica" gòtica (la primera i la segona). A la primera (Catalunya), les aristocràcies gòtiques exerciran el poder en un marc primer proto-feudal i després ple-feudal franc. En la segona (Astúries), les aristocràcies d'origen gòtic desenvolupen tot un programa ideològic-polític de restauració neo-gòtica ("neogoticisme") com a forma de autoprestigi però sense legitimitat política.
6) Els gots de Septimània no tornen mai a triar un rei tot i que la gens Gothorum perviu com un ens soci-jurídic particular al costat de francs i gal-romans. Els càrrecs polítics comtals són designats pel poder franc.
7) Tot i els intents de Sánchez Albornoz per demostrar la pervivència del sistema electiu a Astúries, la realitat és que des de pràcticament l'inici s'imposa un sistema hereditari, però en cap cas cognatici com van pretendre Barbero i Vigil.

Conclusions evidents de l'anterior:
 Cap dels ens polítics nascuts als territoris del regne visigot després de la desaparició, tot i comptar entre la seva gent a importants contingents en els social i el demogràfic de la "gens Gothorum", poden reclamar-se hereus legítims del regne gòtic, perquè cap d'ells ha preservat els elements bàsics i essencials sobre els quals es construïa aquest regne: l'existència d'una gens Gothorum homogènia i dirigent (d'una banda, tot i la forta presència gòtica entre l'aristocràcia i els monarques asturians està per demostrar que aquesta aristocràcia fos gòtica en el seu conjunt i de l'altra, l'homogeneïtat gòtica a Septimània no impedeix la seva situació de dependència davant el poder franc) i un sistema electiu del monarca que si bé subsidiat als magnats correspondria segons el costum jurídica a la totalitat dels homes d'armes ( exercitus) de la "gens Gothorum".


Enric Ravello Barber.
   Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top