dilluns, 9 de gener del 2012

CONVERGÈNCIES IDENTITÀRIES EN L'EUROPA DANUBIANA. PER UN NOU EIX AUSTRO-HONGARÉS

El mateix dia que publicàvem en el nostre blog l'article sobre la nova Constitució hongaresa, apareixia en el diari madrileny El País un article signat per un conegut portaveu del “políticament correcte”, Paolo Flores d´Arcais, en el qual confirma el que nosaltres havíem exposat en el nostre escrit.
L'article, escrit amb cert to d'amenaça, indueix a prendre totes les mesures possibles, fins i tot les més antidemocràtiques, per parar l'evolució nacionalista d'Hongria i encoratjar als poders internacionalistes a donar un cop d'estat a Hongria similar al donat contra Berlusconi a Itàlia. Flores d´Arcais confirma les nostres afirmacions en dir que va ser el fet d'un acostament polític i estratègic entre la Itàlia de Berlusconi, l'Hongria de Orbán i la Rússia de Putin, la qual cosa va fer saltar les alarmes dels poders mundialistes. Els estrategues mundialistes no podrien tolerar la construcció d'aquest nou eix europeu Roma-Budapest-Moscou, al que Flores d´Arcais defineix com una “prova de la plaga del feixisme postmoderne, tou només en aparença, (…) una força estesa i amb un creixement amenaçador”, per a aquest periodista, una altra prova d'aquesta “plaga” és l'ascens en les enquestes de Marine Le Pen. Ja sabem que per als poders mundialistes la voluntat popular i les decisions sobiranes dels Estats no mereixen cap respecte.
En l'edició del mateix dia d'aquest rotatiu madrileny, dins de la secció d'economia, es tornava a parlar de el “cas hongarès”, assenyalant la pressió dels mercats contra el florí que perdia valor de cotització al mercat internacional de divises. Al seu torn s'afirmava que el primer ministre hongarès, no podria aguantar la situació i acabaria per buscar algun tipus d'acord amb el FMI, cedint en algunes de les clàusules de la nova constitució. Compartim aquesta opinió, de fet ja hi ha alguns gestos en aquest sentit, Viktor Orban cedirà el menys que pugui, però apostarà per obrir negociacions amb el FMI i això li obligarà a replegar-se en algunes de les seues postures d'independència política i econòmica. No obstant això la reacció de l'electorat hongarès, no està sent l'esperada pels poders mundialista, el desgast del governamental FIDESZ , no es tradueix en un augment de vots de l'esquerra “respectable”, per contra, l'única formació que augmenta en suport popular són els nacionalistes de JOBBIK, que acusen a Orban de “tou “ i no està disposats a la menor concessió davant la finança internacional.
En el seu article, Flores d´Arcais també ens parla de la possibilitat d'extensió a la zona d'aquesta “pesta feixista” afirmant que “Si volem evitar el contagi, és necessari que tractem als empestats com empestats”, en una intolerable apologia al cop d'estat contra la sobirania hongaresa. Flores d´Arcais i els poders fàctics tenen motius per a tanta inquietud.
 
Veïna d'Hongria, amb la qual sempre ha mantingut les millors relacions, Àustria vas agafar a l'imparable ascens de la formació “patriota i social” (així es defineix) del FPÖ (que al seu últim congrés va recuperar la denominació de “austro-alemany”) que aconsegueix situar-se amb un 27% de suport popular en les enquestes i podria convertir-se en la primera força del país en les properes legislatives que se celebrin al país alpí; així com el seu líder, HC Strache, és el favorit per a les eleccions presidencials. Tot apunta al fet que a Àustria podem assistir a la formació d'un govern nacionalista i antimundialista dirigit pel FPÖ.
 
Una situació semblant s'anuncia en la propera Sèrbia, on l'oposició nacionalista i antiliberal s'ha mobilitzat demanant noves eleccions. Segons una enquesta recentment publicada, els nacionalistes del SNS de Vojislav Seselj –que manté relacions oficials amb el FPÖ –, aconseguirien el 38,8% dels vots, encara que segons la seva adreça, el SNS serbi es presentarà a les legislatives com a part d'una gran coalició que agrupe a associacions de treballadors, de camperols i de refugiats de guerra serbis, i possiblement també als nacionalistes més radicals de SRS (del que el SNS va ser una escissió) amb els quals han votat conjuntament contra els últims pressupostos presentats per l'actual govern serbi.
A Eslovàquia, el FPÖ – que està construint una important xarxa de relacions identitàries en tota Europa–, també manté relacions oficials amb el SNS (Partit Nacional Eslovac) de Jan Slota, una formació de fort contingut nacionalista que va aconseguir un 5,8% en les últimes eleccions europees però que va arribar a nivells del 16% i que ha format part de la coalició governamental nacionalpopulista fins a 2006.
Àustria, Hongria, Sèrbia i Eslovàquia formen un espai geogràfic contigu i amb intenses interrelacions comercials, polítiques, econòmiques i comercials. Un espai que coincideix en gran part amb l'antic Imperi austro-hongarès en versió reduïda. Un espai d'aquestes característiques amb governs disposats a no sotmetre's als dictats dels mercats internacionals sí podria convertir-se en un veritable desafiament per als financers internacionals i per als mundialista que dirigeixen la UE. Un espai geopolític, que recordem-ho, fa frontera amb Ucraïna, Bielorússia i està molt prop de Rússia. És cert que per a Hongria, o per a qualsevol altre Estat europeu, va a ser molt difícil resistir a les pressions xantatgistes dels mercats internacionals i les seues agències de ratting, però la construcció de grans espais europeus integrats i autosuficients, seria sens dubte el primer pas per trencar aquesta tirania financera, a la qual només es pot vèncer en clau europea.
És necessari assenyalar que aquest gran espai danubià i els països que hem assenyalat pertanyen a diversos àmbits de la comuna cultura europea. Àustria és germana i catòlica, Hongria magiar i catòlica, Eslovàquia eslava i catòlica i Sèrbia eslava i ortodoxa, la qual cosa fa que sigui una regió de gran projecció continental europea; les vinculacions entre Àustria i Alemanya i les intenses relacions entre Sèrbia i Rússia, són un valor afegit.
No obstant això és la qüestió de les minories nacionals i les tensions frontereres, la qual cosa pot actuar de curtcircuit i d'element de desestabilització i d'enfrontament a la regió danubiana. El fet que el Tractat de Trianon pel qual es posava fi a la PGM i
  desmembra l'Imperi austro hongarès, deixés importants comunitats hongareses en territori eslovac, serbi (Voivodina) i en la llatina i ortodoxa Romania (Transilvania) és encara avui un tema no resolt i font de constants tensions. Sens dubte aquest és un dels grans reptes i perills que amenacen el diàleg i la cooperació a la zona, seria esperançador poder pensar que governs identitaris, i antimundialistes poguessin aconseguir un punt de trobada entre les parts implicades. D'això pot dependre el futur polític de la zona danubiano-balcànica, vital per a Europa. 

Enric Ravello


                                                      *   *   *   *

 CONVERGENCIAS IDENTITARIAS EN LA EUROPA DANUBIANA.

El mismo día que publicábamos en nuestro blog el artículo sobre la nueva Constitución húngara, aparecía en el diario madrileño El País un artículo firmado por un conocido vocero de lo “políticamente correcto”, Paolo Flores d´Arcais, en el que confirma lo que nosotros habíamos expuesto en nuestro escrito.
El artículo, escrito con cierto tono de amenaza, induce a tomar todas las medias posibles, incluso las más antidemocráticas, para parar la evolución nacionalista de Hungría y alienta a los poderes internacionalistas a dar un golpe de estado en Hungría similar al dado contra Berlusconi en Italia. Flores d´Arcais  confirma nuestras afirmaciones al decir que fue el hecho de un acercamiento político y estratégico entre la Italia de Berlusconi, la Hungría de Orbán y la Rusia de Putin, lo que hizo saltar las alarmas de los poderes mundialistas. Los estrategas mundialistas no podrían tolerar la construcción de ese nuevo eje europeo Roma-Budapest-Moscú, al que Flores d´Arcais define como una  “prueba de la plaga del fascismo postmoderno, blando sólo en apariencia, (…) una fuerza extendida y con un crecimiento amenazador”,  para este periodista, otra prueba de esa “plaga” es el ascenso en las encuestas de Marine Le Pen. Ya sabemos que para los poderes mundialistas la voluntad popular y las decisiones soberanas de los Estados no merecen ningún respeto.
En la edición del mismo día de ese rotativo madrileño, dentro de la sección de economía, se volvía a hablar del “caso húngaro”, señalando la presión de los mercados contra el florín que perdía valor de cotización en el mercado internacional de divisas.  A su vez se afirmaba que el primer ministro húngaro, no  podría aguantar la situación y terminaría por buscar algún tipo de acuerdo con el FMI, cediendo en algunas de las cláusulas de la nueva constitución. Compartimos esta opinión, de hecho ya hay algunos gestos en este sentido, Viktor Orban cederá lo menos que pueda, pero apostará por abrir negociaciones con el FMI y eso le obligará a replegarse en algunas de sus posturas de independencia política y económica. Sin embargo la reacción  del electorado húngaro, no está siendo la esperada por los poderes mundialista, el desgaste del gubernamental FIDESZ , no se traduce en un aumento de votos de la izquierda “respetable”, por el contrario, la única formación que aumenta en apoyo popular son los nacionalistas de JOBBIK, que acusan a Orban de “blando “ y no está dispuestos a la menor concesión ante la finanza internacional.
En su artículo, Flores d´Arcais también nos habla de la posibilidad de extensión en la zona de esa “peste fascista” afirmando que  “Si queremos evitar el contagio, es necesario que tratemos a los apestados como apestados”, en una intolerable apología al golpe de Estado contra la soberanía húngara. Flores d´Arcais y los poderes fácticos tienen motivos para tanta inquietud.
Vecina de Hungría,  con la que siempre ha mantenido las mejores relaciones, Austria asiste al imparable ascenso de la formación “patriota y social” (así se define) del FPÖ (que en su último congreso recuperó la denominación de “austro-alemán”) que logra situarse con un 27% de apoyo popular en las encuestas y podría convertirse en la primera fuerza del país en las próximas legislativas que se celebren en el país alpino;  así como su líder, HC Strache, es el favorito para las elecciones presidenciales. Todo apunta a que en Austria podemos asistir a la formación de un gobierno nacionalista y antimundialista dirigido por el FPÖ.
Una situación semejante se anuncia en la cercana Serbia, donde la oposición nacionalista y antiliberal se ha movilizado pidiendo nuevas elecciones.  Según una encuesta recientemente publicada,  los nacionalistas del SNS de Vojislav Seselj –que mantiene relaciones oficiales con el  FPÖ –, lograrían el 38,8% de los votos, aunque según su dirección, el SNS serbio se presentará a las legislativas como parte de una gran coalición que agrupe a asociaciones de trabajadores, de campesinos y de refugiados de guerra serbios, y posiblemente también a los nacionalistas más radicales de SRS (del que el SNS fue una escisión) con los que han votado conjuntamente contra los últimos presupuestos presentados por el actual gobierno serbio.
En Eslovaquia, el FPÖ  que está construyendo una importante red de relaciones identitarias en toda Europa–, también mantiene relaciones oficiales con el SNS (Partido Nacional Eslovaco)  de Jan Slota, una formación de fuerte contenido nacionalista que logró un 5,8% en las últimas elecciones europeas pero que llegó a niveles del 16% y que ha formado parte de la coalición gubernamental  nacionalpopulista hasta 2006.
 Austria, Hungría, Serbia y Eslovaquia forman un espacio geográfico contiguo y con intensas interrelaciones comerciales, políticas, económicas y comerciales. Un espacio que  coincide en gran parte con el antiguo Imperio austro-húngaro en versión reducida. Un espacio de estas características con gobiernos dispuestos a no someterse a los dictados de los mercados internacionales sí podría convertirse en un verdadero desafío para los financieros internacionales y para los mundialista que dirigen la UE. Un espacio geopolítico, que recordémoslo, hace frontera con Ucrania, Bielorrusia y está muy cerca de Rusia.  Es cierto que para Hungría, o para cualquier otro Estado europeo, va a ser muy difícil resistir a las presiones chantajistas de los mercados internacionales y sus agencias de ratting, pero la construcción de grandes espacios europeos integrados y autosuficientes, sería sin duda el primer paso para romper resta tiranía financiera, a la que sólo se puede vencer en clave europea.
Es necesario señalar que este gran espacio danubiano y los países que hemos señalado pertenecen a diversos ámbitos de la común cultura europea. Austria es germana y católica, Hungría magiar y católica, Eslovaquia eslava y católica y Serbia eslava y ortodoxa, lo que hace que sea una región de gran proyección continental europea; las vinculaciones entre Austria y Alemania y las intensas relaciones entre Serbia y Rusia, son un valor añadido.
Sin embargo es la cuestión de las minorías nacionales y las tensiones fronterizas, lo que puede actuar de cortocircuito y de elemento de desestabilización y de enfrentamiento en la región danubiana. El hecho de que el Tratado de Trianon por el que se ponía fin a la PGM y se desmiembra el Imperio austro húngaro,  dejara importantes comunidades húngaras en territorio eslovaco, serbio (Voivodina) y en la latina y ortodoxa Rumanía (Transilvania) es todavía hoy un tema no resuelto y fuente de constantes tensiones. Sin duda éste es uno de los grandes retos y peligros que amenazan el diálogo y la cooperación en la zona, sería esperanzador poder pensar que gobiernos identitarios, y antimundialistas pudieran lograr un punto de encuentro entre las partes implicadas. De ello puede depender el futuro político de la zona danubiano-balcánica, vital para Europa.

Enric Ravello
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top