diumenge, 4 de març del 2012

ANÀLISI I VIES DE SOLUCIÓ PER A l'ACTUAL CRISI ECONÒMICA

Molt es parla de la crisi, de les seues conseqüències i de les seues possibles solucions. Com veiem a Grècia, a Itàlia i ara al estat espanyol, les anàlisis són errònies, doncs la “solucions” aplicades només provoquen un empitjorament de la situació, que ho serà encara més mentre s'apliqueixen mesures de restricció i destrucció com les que ha aprovat el govern de Rajoy. L'error parteix de considerar a aquesta com una crisi conjuntural, quan la crisi és estructural i afecta a tot el model econòmic neoliberal, als seus pressupostos ideològics i a les seues aplicacions concretes. La crisi és profunda i per tant la rectificació és necessàriament urgent i contundent.
La inestabilitat intrínseca dels mercats. La falsedat del model liberal.
La crisi és inherent a la naturalesa pròpia de l'economia capitalista. El principi del model econòmic liberal es basa en la no ingerència del poder polític en l'esfera econòmica (en la pràctica en la seua subordinació) i en l'autorregulació dels mercats que per si mateixos realitzen la compensació de la situació (la famosa mà invisible d'Adam Smith).
La inestabilitat dels anomenats “mercats especulatius” és una idea que ha aparegut des de fa poc temps també en la literatura econòmica de divulgació. Els mercats convencionals (és a dir els no especulatius o millor dit els béns que estan al mercat amb criteris de producció i consum i no com a objecte d'especulació) tendeixen a l'equilibri per la llei de l'oferta i la demanda. El contrari ocorre amb els “mercats especulatius” (les anomenades “borses” o l'habitatge al Estat espanyol de l'època del boom de la construcció) en els quals per la seua pròpia naturalesa no hi ha preu d'equilibri. Vegem: si el preu d'unes accions o dels habitatges entesos com a mercat especulatiu puja, molts inversors pensen que es tracta d'una tendència general i compren més (accions o habitatges) pensant que encara pujarà més i podran vendre més car; aquesta mateixa demanda produirà que el preu encara puje més i així successivament, això és el que engega una “bombolla” especulativa, com la qual va sofrir el estat espanyol amb el boom de la construcció. És evident que quan la bombolla arriba al seu punt d'inflexió i entra la “por” per la baixada de preu de l'objecte d'especulació (accions, habitatge) la dinàmica inversa és igualment dràstica. És a dir, pot ocórrer que les pujades de preu fan augmentar i no disminuir la quantitat demandada, i que les baixades del preu fan augmentar i no disminuir la quantitat oferta. En aquestes condicions és impossible aconseguir un equilibri de mercat. En lloc d'aquest equilibri de mercat (situació òptima i estable) tenim oscil·lacions permanents alcistes i a la baixa, amb moments àlgids de “eufòries” i “pànics” (situació d'inestabilitat permanent).
La gènesi de la crisi actual va ser alguna cosa així: tothom creia que el preu de l'habitatge sempre pujaria i que l'economia sempre creixeria. Això feia que hi hagués molta confiança i que el crèdit fos fàcil. Precisament per això els preus seguien pujant i l'economia seguia creixent (“profecia autocomplida”) i això feia augmentar la confiança i el crèdit, etc. etc. Una típica bombolla però no en la Borsa sinó en el sector immobiliari i en el sistema financer en general. La gent pensava que tots pensaven que tot seguiria creixent eternament, de manera que tots invertirien més i més, i efectivament tot seguiria pujant. Aquests processos en els quals funciona el 'penso que pensen que penso...' no es regulen sols, no tendeixen a l'equilibri; provoquen grans oscil·lacions traumàtiques.
Cal assenyalar que aquesta inestabilitat afecta també als anomenats “mercats estratègics”, és a dir els mercats en els quals els agents econòmics no tenen només en compte les dades objectives dels costos, producció, demanda, etc., sinó també el que pugueren pensar els agents concurrents en aquest mercat. Amb el que s'entra en un cercle viciós que impedeix l'existència d'una posició d'equilibri.
El gran problema és que cada vegada més parts de l'economia funcionen com a mercats especulatius o, almenys, com a mercats estratègics. L'economia ja no es basa en l'oferta-demanda tendent a l'equilibri sinó en la hipòtesi especulativa i per tant tendeix al desequilibri permanent que origina greus crisis com l'actual.
En tot això hi ha un factor afegit: la globalització ha esborrat les barreres protectores entre els diferents compradors: ha augmentat el nombre de possibles focus de desequilibri i la facilitat amb que cada focus afecta a tota la resta del sistema. Amb el que augmenta la facilitat de transmissió de pertorbacions. Basti recordar que la crisi actual es va originar amb la crisi de les sub-primes a Estats Units.
Evidentment tot això té una clara conclusió teòrica: la mà invisible no funciona en la regulació dels mercats, i per tant l'aplicació d'una política econòmica neoliberal porta necessàriament a desastres econòmics periòdics la solució dels quals serà cada vegada més difícil. Davant això només cap una solució, rebutjar el principi (neo) liberal i que el poder polític prenga cartes en l'assumpte, especialment en la regulació de les fronteres (fluxos econòmics i especulatius) i aranzels així com en l'activitat especulativa dels mercats interns.
El paper destructiu de la globalització.
Hem assenyalat el paper de la globalització en l'extensió de la inestabilitat dels mercats. Són més els aspectes negatius d'aquest fenomen en l'economia espanyola i europea. Sense entrar en més detalls d'ordre ideològic, en els terme d'aquest article direm que la globalització –fundada en principis igualment liberals- és la tendència a transformar el món en un únic mercat sense fronteres internes ni aranzels, en el qual deixen de tenir sentit les economies nacionals, o les economies centrades en àrees etnopolítiques més àmplies com Europa, per tenir una única economia mundial també regida per la famosa “mà oculta”. El resultat de tot això és simplement catastròfic: productes del Tercer Món inunden els mercats occidentals, productes generalment produïts en condicions de semi (?) esclavitud que entren a preus baixos davant els quals és impossible la competència dels fabricants occidentals. Com a conseqüència es destrueix la producció interna , per tant augmenta l'atur i com a conseqüència cau el nivell adquisitiu dels treballadors europeus i per tant el consum es paralitza, arribant a una situació d'estancament econòmic i de crisi de productivitat i consum, és a dir el col·lapse econòmic i conseqüentment social.
Factor afegit a aquesta situació són les deslocalitzacions. Les empreses mitjanes i petites europees no poden fer front a la competència (deslleial i amoral) dels productes del Tercer Món, però algunes grans empreses sí poden fer-ho: desmuntant les seues factories a Europa, on diuen que els salaris són “alts” (“dignes” diríem nosaltres) i s'instal·len al Tercer món on a força de pagar sous de misèria augmenten la quota del benefici del capital. Resultat: s'aguditza el cicle d'empobriment i atur del treballador europeu, la qual cosa té com a conseqüència la reducció del consum que porta a la paràlisi econòmica.
Davant aquesta situació només hi ha un “arma”, arma tabú per als neoliberals i pels popes del mundialisme. Un arma, que tots els Estats han usat normalment a través de la Història per defensar les seues economies i per tant les seues societats, es diu: “aranzel”. I aquest és el gran problema de la política de la UE (un magnífic organisme si estigués en mans identitàries, però una catastròfica realitat en estar en mans de liberals i mundialistes). Una UE que es nega a entendre l'aranzel com a “arma” dins d'una concepció nacional (europea) de l'economia (i per tant antiliberal). Insistim l'aranzel ha de ser entès com a arma econòmica que el seu objectiu és frenar l'entrada de productes extraeuropeus i assegurar el teixit productiu local, i no només com un element de “compensació” dins de la lògica mundialista i lliurecanvista de l'economia, la finalitat de la qual és simplement “equilibrar” el preu del producte estranger al que es deixa entrar lliurement al territori europeu, afegir que ni tan sols la UE compleix aquest segon objectiu, doncs amb els actuals aranzels els productes del Tercer Món, no entren al mateix preu dels produïts aquí sinó a un menor. Situació que s'agreuja moltíssim més si tenim en compte les polítiques comercials comunitàries en les quals, mitjançant rebaixes aranzelàries, les importacions de productes de països en (eterna) “via de desenvolupament” , en el marc de l'anomenat Sistema de Preferències Generalitzades (SPG) es rebaixa l'aranzel al gairebé el 65% dels productes que entren a Europa. Més cridaners encara són els “acords preferencials” que atorguen tot tipus de beneficis –en la pràctica mai recíprocs- a països de tracte “especial” com Turquia, Israel o el Marroc, els productes agrícoles dels quals estan sempre en competència amb els dels països d'Europa del Sud. L'últim i vergonyós acord de la UE amb el Marroc és un exemple d'aquest disbarat.

Greus errors conceptuals sobre el crèdit i la despesa.
Se'ns intenta explicar les causes i la solució de la crisi amb un raonament erroni, l'aplicació del qual per part dels governs està aconseguint aguditzar l'espiral de la crisi en comptes de començar a remuntar-la. “La crisi s'ha originat per un excés de crèdit i de despesa, de manera que la solució ha de consistir en una restricció del crèdit i de la despesa”; la premissa és correcta, la conseqüència no ho és. De fet quan esclata la crisi s'entra en una fase en la qual es contreu el crèdit i la despesa (de fet això és precisament la crisi), si es prenen les mesures que estan prenent, és a dir, reduir encara més el crèdit i la despesa, l'única cosa que es fa és augmentar la crisi, que és precisament el que està ocorreguent a Grècia, on les primeres mesures d'ajust només han aconseguit empitjorar la situació que sera encara pitjor quan s'apliquin les mesures del recentment aprovat segon ajust.
L'error conceptual està que els agents econòmics (tant governs com a bancs) fan polítiques pro-cícliques, és a dir en la fase ascendent augmenta la despesa pública i l'oferta de diners (és a dir el crèdit), amb el que s'accentua l'oscil·lació cap amunt, disparant els preus, entre altres conseqüències. Ara veiem que en la fase descendent disminueix la despesa pública i els diners escasseja, amb el que es contribueix a agreujar aquesta mateixa fase descendent. I l'error consisteix en no entendre que no cal fer polítiques pro-cícliques, sinó –i més encara en fases descendents com l'actual- a fer polítiques anticícliques que atenuïn les oscil·lacions extremes en un o un altre sentit i tendeixin a l'estabilitat i l'equilibri; és a dir menys despesa pública i menys oferta de diners quan l'economia s'apropa a la plena ocupació i més despesa pública i més oferta de diners quan s'entra en recessió. Just a l'inrevés del que s'ha fet i del que s'està fent.
Important és assenyalar el paper que hauria de tenir en aquesta crisi el Banc Central Europeu (BCE). La idea que presideix la seua actuació és que els Governs han de fer ajustos fiscals i retallades perquè no tenen diners suficients per sostenir el nivell actual de despeses, però a això cal contestar que precisament la tasca del BCE hauria de ser crear i oferir aquests diners (a través de la compra de deute sobirà de la UEM). No obstant això el BCE no està complint amb aquesta tasca –que actualment està prohibida per la normativa comunitària vigent- i està deixant que siguin bancs privats els que compren deute dels respectius estats; una mostra més que el BCE no és el que hauria de ser (una institució bancària al servei dels pobles europeus) sinó una instrument al servei de la finança internacional privada, doncs la inhibició de la seua teòrica tasca afavoreix l'acció d'aquesta última. El BCE hauria d'estar sotmès a un control polític, que actualment és inexistent.
El moment de tallar el dèficit públic serà precisament quan s'iniciï de nou la senda del creixement, moment en el qual caldrà vigilar atentament –no com es va fer en l'última fase ascendent- que l'excés d'oferta de diners no dispare de nou l'especulació financera. És en aquesta fase de la crisi quan el drama més profund té un sol nom: l'atur, cal substituir la idea oficial de “equilibri fiscal” per la de “equilibri fiscal en plena ocupació”, per a això l'Estat ha de gastar (repetim ha de gastar) de manera que impulse el creixement econòmic i l'ocupació, i serà aquest augment de l'ocupació –que el seu objectiu serà la situació més propera possible al ple treball- el que aconseguirà l'equilibri fiscal, pel creixement de la recaptació i la disminució de la despesa als subsidis de desocupació i similars.

En conclusió afirmem que la crisi actual és una conseqüència intrínseca de l'aplicació d'un model econòmic injust i fallit: el neoliberalisme i que la solució passa necessàriament per l'abandó d'aquest model i la seua substitució per un model en el qual l'economia siga entesa com un eina al servei de la comunitat popular, sobre la qual aquesta mateixa exerceixca un control a través de les institucions polítiques. Un model que rebutge de plànol la idea del mercat mundial i que protegeixca la producció i consum propis mitjançant aranzels i mesures proteccionistes. Som conscients que això implica assenyalar clarament un disfunció creixent i irreconciliable entre els interessos de l'alta finança especulativa i internacionalista i els seus apèndixs polítics neoliberals, d'una banda, i els de els treballadors, xicotets i mitjos empresaris europeus, per una altra. En aquesta contradicció insalvable es necessiten instruments polítics al servei de la nostra gent i de la nostra comunitat enfront de les agressions del neoliberalisme i, la finança especulativa i la classe política submissa.

Enric Ravello.ANÁLISIS Y VÍAS DE SOLUCIÓN PARA LA ACTUAL CRISIS ECONÓMICA

Mucho se habla de la crisis, de sus consecuencias y de sus posibles soluciones. Como vemos en Grecia, en Italia y ahora en el estado español, los análisis son erróneos, pues la “soluciones” aplicadas sólo provocan un empeoramiento de la situación, que lo será aún más conforme se apliquen medidas de restricción y destrucción como las que ha aprobado el gobierno de Rajoy. El error parte de considerar a ésta como una crisis coyuntural, cuando la crisis es estructural y afecta a todo el modelo económico neoliberal, a sus presupuestos ideológicos y a sus aplicaciones concretas. La crisis es profunda y por lo tanto la rectificación es necesariamente urgente y contundente.

La inestabilidad intrínseca de los mercados. La falsedad del modelo liberal.
La crisis es inherente a la naturaleza propia de la economía capitalista. El principio del modelo económico liberal se basa en la no injerencia del poder político en la esfera económica (en la práctica en su subordinación) y en la autorregulación de los mercados que por sí mismos realizan la compensación de la situación (la famosa mano invisible de Adam Smith).
La inestabilidad de los llamados “mercados especulativos” es una idea que ha aparecido desde hace poco tiempo también en la literatura económica de divulgación. Los mercados convencionales (es decir los no especulativos o mejor dicho los bienes que están en el mercado con criterios de producción y consumo y no como objeto de especulación) tienden al equilibrio por la ley de la oferta y la demanda. Lo contrario ocurre con los “mercados especulativos” (las llamadas “bolsas” o la vivienda en el Estado español de la época del boom de la construcción) en los que por su propia naturaleza no hay precio de equilibrio. Veamos: si el precio de unas acciones o de las viviendas entendidas como mercado especulativo sube, muchos inversores piensa que se trata de una tendencia general y compran más (acciones o viviendas) pensando que aún subirá más y podrán vender más caro; esta misma demanda producirá que el precio aún suba más y así sucesivamente, esto es lo que pone en marcha una “burbuja” especulativa, como la que sufrió el estado español con el boom de la construcción. Es evidente que cuando la burbuja llega a su punto de inflexión y entra el “miedo” por la baja de precio del objeto de especulación (acciones, vivienda) la dinámica inversa es igualmente drástica. Es decir, puede ocurrir que las subidas de precio hagan aumentar y no disminuir la cantidad demandada, y que las bajadas del precio hagan aumentar y no disminuir la cantidad ofertada. En estas condiciones es imposible lograr un equilibro de mercado. En lugar de ese equilibro de mercado (situación óptima y estable) tenemos oscilaciones permanentes alcistas y bajistas, con momentos álgidos de “euforias” y “pánicos” (situación de inestabilidad permanente).
La génesis de la crisis actual fue algo así: todo el mundo creía que el precio de la vivienda siempre subiría y que la economía siempre crecería. Eso hacía que hubiese mucha confianza y que el crédito fuese fácil. Precisamente por eso los precios seguían subiendo y la economía seguía creciendo (“profecía autocumplida”) y eso hacía aumentar la confianza y el crédito, etc. etc. Una típica burbuja pero no en la Bolsa sino en el sector inmobiliario y en el sistema financiero en general. La gente pensaba que todos pensaban que todo seguiría creciendo eternamente, de manera que todos invertirían más y más, y efectivamente todo seguiría subiendo. Esos procesos en los que funciona el 'pienso que piensan que pienso...' no se regulan solos, no tienden al equilibrio; provocan grandes oscilaciones traumáticas.
Hay que señalar que esta inestabilidad afecta también a los llamados “mercados estratégicos”, es decir los mercados en los que los agentes económicos no tienen sólo en cuenta los datos objetivos de los costes, producción, demanda, etc., sino también lo que puedan pensar los agentes concurrentes en ese mercado. Con lo que se entra en un círculo vicioso que impide la existencia de una posición de equilibrio.
El gran problema es que cada vez más partes de la economía funcionan como mercados especulativos o, al menos, como mercados estratégicos. La economía ya no se basa en la oferta-demanda tendente al equilibrio sino en la hipótesis especulativa y por lo tanto tiende al desequilibrio permanente que origina graves crisis como la actual.
En todo esto hay un factor añadido: la globalización ha borrado las barreras protectoras entre los diferentes mercaros: ha aumentado el número de posibles focos de desequilibrio y la facilidad con que cada foco afecta a todo el resto del sistema. Con lo que aumenta la facilidad de transmisión de perturbaciones. Baste recordar que la crisis actual se originó con la crisis de las sub-primes en Estados Unidos.
Evidentemente todo esto tiene una clara conclusión teórica: la mano invisible no funciona en la regulación de los mercados, y por lo tanto la aplicación de una política económica neoliberal lleva necesariamente a desastres económicos periódicos cuya solución va a ser cada vez más difícil. Ante esto sólo cabe una solución, rechazar el principio (neo) liberal y que el poder político tome cartas en el asunto, especialmente en la regulación de las fronteras (flujos económicos y especulativos) y aranceles así como en la actividad especulativa de los mercados internos.
El papel destructivo de la globalización.
Hemos señalado el papel de la globalización en la extensión de la inestabilidad de los mercados. Son más los aspectos negativos de este fenómeno en la economía española y europea. Sin entrar en más detalles de orden ideológico, en los término de este artículo diremos que la globalización –fundada en principios igualmente liberales- es la tendencia a transformar el mundo en un único mercado sin fronteras internas ni aranceles, en el que dejen de tener sentido las economías nacionales, o las economías centradas en áreas etnopolíticas más amplias como Europa, para tener una única economía mundial también regida por la famosa “mano oculta”. El resultado de todo esto es simplemente catastrófico: productos del Tercer Mundo inundan los mercados occidentales, productos generalmente producidos en condiciones de semi (?) esclavitud que entran a precios bajos ante los que es imposible la competencia de los fabricantes occidentales. Como consecuencias se destruye la producción interna , por lo tanto aumenta el paro y como consecuencia cae el nivel adquisitivo de los trabajadores europeos y por lo tanto el consumo se paraliza, llegando a una situación de estancamiento económico y de crisis de productividad y consumo, es decir el colapso económico y consecuentemente social.
Factor añadido a esta situación son las deslocalizaciones. Las empresas medias y pequeñas europeas no pueden hacer frente a la competencia (desleal y amoral) de los productos del Tercer Mundo, pero algunas grandes empresas sí pueden hacerlo: desmontando sus factorías en Europa, donde dicen que los salarios son “altos” (“dignos” diríamos nosotros) y se instalan en el Tercer mundo donde a base de pagar sueldos de miseria aumentan la cuota del beneficio del capital. Resultado: se agudiza el ciclo de empobrecimiento y paro del trabajador europeo, lo que tiene como consecuencia la reducción del consumo que lleva a la parálisis económica.
Ante esta situación sólo hay un “arma”, arma tabú para los neoliberales y para los popes del mundialismo. Un arma, que todos los Estados han usado normalmente a través de la Historia para defender sus economías y por lo tanto sus sociedades, se llama: “arancel”. Y éste es el gran problema de la política de la UE (un magnífico organismo si estuviera en manos identitarias, pero una catastrófica realidad al estar en manos de liberales y mundialistas). Una UE que se niega a entender el arancel como “arma” dentro de una concepción nacional (europea) de la economía (y por lo tanto antiliberal). Insistimos el arancel ha de ser entendido como arma económica cuyo objetivo es frenar la entrada de productos extraeuropeos y asegurar el tejido productivo local, y no sólo como un elemento de “compensación” dentro de la lógica mundialista y librecambista de la economía, cuya finalidad es simplemente “equilibrar” el precio del producto extranjero al que se deja entrar libremente en el territorio europeo, añadir que ni siquiera la UE cumple este segundo objetivo, pues con los actuales aranceles los productos del Tercer Mundo, no entran al mismo precio de los producidos aquí sino a uno menor. Situación que se agrava muchísimo más si tenemos en cuenta las políticas comerciales comunitarias en las que, mediante rebajas arancelarias, las importaciones de productos de países en (eterna) “vía de desarrollo” , en el marco del llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) se rebaja el arancel al casi el 65% de los productos que entran en Europa. Más llamativos aún son los “acuerdos preferenciales” que otorgan todo tipo de beneficios –en la práctica nunca recíprocos- a países de trato “especial” como Turquía, Israel o Marruecos, cuyas productos agrícolas están siempre en competencia con los de los países de Europa del Sur. El último y vergonzoso acuerdo de la UE con Marruecos es un ejemplo de este disparate.
Graves errores conceptuales sobre el crédito y el gasto.
Se nos intenta explicar las causas y la solución de la crisis con un razonamiento erróneo, cuya aplicación por parte de los gobiernos está logrando agudizar la espiral de la crisis en vez de empezar a remontarla. “La crisis se ha originado por un exceso de crédito y de gasto, de modo que la solución tiene que consistir en una restricción del crédito y del gasto”; la premisa es correcta, la consecuencia no lo es. De hecho cuando estalla la crisis se entra en una fase en la que se contrae el crédito y el gasto (de hecho eso es precisamente la crisis), si se toman las medidas que están tomando, es decir, reducir aún más el crédito y el gasto, lo único que se hace es aumentar la crisis, que es precisamente lo que está ocurriendo en Grecia, donde las primeras medidas de ajuste sólo lo han logrado empeorar la situación que ahora serán aún peor cuando se apliquen las medidas del recientemente aprobado segundo ajuste.
El error conceptual está en que los agentes económicos (tanto gobiernos como bancos) hacen políticas pro-cíclicas, es decir en la fase ascendente aumenta el gasto público y la oferta de dinero (es decir el crédito), con lo que se acentúa la oscilación hacia arriba, disparando los precios, entre otras consecuencias. Ahora vemos que en la fase descendente disminuye el gasto público y el dinero escasea, con lo que se contribuye a agravar esa misma fase descendente. Y el error consiste en no entender que no hay que hacer políticas pro-cíclicas, sino –y más aún en fases descendentes como la actual- en hacer políticas anticíclicas que atenúen las oscilaciones extremas en uno u otro sentido y tiendan a la estabilidad y el equilibrio; es decir menos gasto público y menos oferta de dinero cuando la economía se acerca al pleno empleo y más gasto público y más oferta de dinero cuando se entra en recesión. Justo al revés de lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo.
Importante es señalar el papel que debería tener en esta crisis el Banco Central Europeo (BCE). La idea que preside su actuación es que los Gobiernos deben hacer ajustes fiscales y recortes porque no tiene dinero suficiente para sostener el nivel actual de gastos, pero a esto hay que contestar que precisamente la tarea del BCE debería ser crear y ofrecer ese dinero (a través de la compra de deuda soberana de la UEM). Sin embargo el BCE no está cumpliendo con esta tarea –que actualmente está prohibida por la normativa comunitaria vigente- y está dejando que sean bancos privados los que compren deuda de los respectivos estados; una muestra más de que el BCE no es lo que debería ser (una institución bancaria al servicio de los pueblos europeos) sino una instrumento al servicio de la finanza internacional privada, pues la inhibición de su teórica tarea favorece la acción de esta última. El BCE debería estar sometido a un control político, que actualmente es inexistente.
El momento de cortar el déficit público será precisamente cuando se inicie de nuevo la senda del crecimiento, momento en el que habrá que vigilar atentamente –no como se hizo en la última fase ascendente- que el exceso de oferta de dinero no dispare de nuevo la especulación financiera. Es en esta fase de la crisis cuando el drama más profundo tiene un solo nombre: el paro, hay que substituir la idea oficial de “equilibrio fiscal” por la de “equilibrio fiscal en pleno empleo”, para ello el Estado debe gastar (repetimos debe gastar) de modo que impulse el crecimiento económico y el empleo, y será este aumento del empleo –cuyo objetivo será la situación más cercana posible al pleno empleo- el que logrará el equilibro fiscal, por el crecimiento de la recaudación y la disminución del gasto a los subsidios de desempleo y similares.
En conclusión afirmamos que la crisis actual es una consecuencia intrínseca de la aplicación de un modelo económico injusto y fallido: el neoliberalismo y que la solución pasa necesariamente por el abandono de este modelo y su sustitución por un modelo en el que la economía sea entendida como un herramienta al servicio de la comunidad popular, sobre la que ésta misma ejerza un control a través de las instituciones políticas. Un modelo que rechace de plano la idea del mercado mundial y que proteja la producción y consumo propios mediante aranceles y medidas proteccionistas. Somos conscientes de que esto implica señalar claramente una disfunción creciente e irreconciliable entre los intereses de la alta finanza especulativa e internacionalista y sus apéndices políticos neoliberales, por una parte, y los de los trabajadores, pequeños y medianos empresarios europeos, por otra. En esta contradicción insalvable se necesitan un instrumentos políticos al servicio de nuestra gente y de nuestra comunidad frente a las agresiones del neoliberalismo y, la finanza especulativa y la clase política sumisa.

Enric Ravello.Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top