dimecres, 22 de febrer del 2012

GRÈCIA ÉS OCUPADA PER LA FINANÇA INTERNACIONAL

En la dinàmica dels Cops d'estat donats als països del sud d'Europa (Monti, Papademos, De Guindos), l'alta finança ha elevat un grau més la seva estratègia de control, i ha passat de la instauració de governs titelles a l'ocupació total i oberta dels països. El primer cas ha segut el grec, i molt ens temem que és només l'avantsala del que està per venir.
Yanis Varoufakis, economista de la Universitat d'Atenes i famós polemista grec, va qualificar l'acord al que es va arribar en 2010 per procedir el primer rescat del deute grec com un nou Tractat de Versalles per les draconianes condicions que s'imposaven a Grècia. La signatura d'aquest segon, és la capitulació total i sense condicions del Govern grec davant la Troica composta per la Comissió Europea, el FMI i el BCE.
15000 funcionaris.
L'acord signat en la matinada del 21 de febrer pel Senat hel·lè, significa de facte la supressió de la poca quota de sobirania que li quedava a l'Estat grec, la intervenció del govern hel·lè i el seu tutelatge per part els comissaris polítics que designe la troica.
Les humiliants condicions suposen que una delegació permanent de la troica supervisarà l'acció del (ex) govern grec, i que els bancs privats també estaran encarregats d'aprovar o denegar les decisions que prenga el govern residual d'Atenes. A canvi, Grècia rebrà una quantitat de diners en quotes fragmentades d'aquí fins al 2014, que es dipositaran en un compte bloquejat a la qual només es podrà accedir sempre que la troica done el seu vistiplau sobre el compliment del programa d'ajustos que condiciona al préstec. El tutelatge pretén arribar fins a 2020, quan està previst que Grècia arribe a un nivell d'endeutament “sostenible”. La troica afegeix que tota aquesta ajuda podrà congelar-se i retirés en el moment en què es determine que Grècia no desenvolupa els programes d'ajustos imposats o que la situació es deteriora més del previst.
Les condicions que justifiquen el préstec són demoledores per a la societat grega: un veritable “paquet de sang i llàgrimes” –com alguns ja ho han qualificat- que inclou l’acomiat de 15.000 funcionaris, la reducció en un 20% del salari mínim, l'eliminació del sistema sanitari i la renúncia implícita a qualsevol tipus d'inversió pública. Unes reformes que, entre els seus efectes col·laterals immediats, provocaran un augment vertiginós de l'atur i per tant una agudització de l'espiral d'empobriment econòmic i precarietat social.
És a dir que Grècia, a part del perdre la seua sobirania, accepta la submissió econòmica, la condemna eterna a la misèria i l'eutanàsia forçada del seu sistema social, una Grècia en la qual ja es donen casos de pensionistes morts per causa del fred a les seues pròpies cases, de nens desnutrits i abandonats i d'hospitals incapaços d'atendre a un nombre creixents de malalts. No deixa de ser cridaner que en aquestes circumstàncies s'haja admès i encomiat a Grècia al fet que augmenteix el seu pressupost militar en un 18,2%, és l'única partida de la despesa que augmenta, lògicament per conveniència de la indústria armamentística americana. És de justícia assenyalar que part del deute que ha acumulat Grècia aquests anys ha estat motivada per la seua enorme despesa militar, un dels més alts de la UE proporcionalment, i és que Grècia és frontera amb Turquia, i la UE ha segut un dels impulsors d'aquest despeses militar doncs vol assegurar la seua frontera amb la sempre inquietant Turquia. Per descomptat aquesta circumstància no s'ha tingut en compte a l'hora de valorar la magnitud del deute hel·lè.
La banca privada guanya la partida.
Un dels punts més sinistres és la participació de la banca privada en el “rescat” del deute grec. En primer lloc cal recordar que la idea de “salvar a Grècia” és un eufemisme tragicómic, la banca privada i la fiança internacional, no tenen la menor intenció de “salvar a Grècia” sinó de prestar-li els diners al govern grec perquè aquest puga pagar el deute que té… amb la finança internacional; és a dir amb el préstec condicionat a Grècia la banca internacional només pretén assegurés el cobrament del que ja va prestar anteriorment. Una kafkiana situació en la qual el prestador i creditor són la mateixa figura. Doncs bé, el total de quitació del deute que assumeixen els creditors privats (bancs, fons d'inversió, i altres instruments de la finança internacional) és ni més ni menys que el 75% del total. A més serà aquesta finança internacional (a través dels seus múltiples tentacles) la principal beneficiada de les privatitzacions del sector públic que s'han imposat al (ex) govern d'Atenes. Una jugada perfecta en la qual els especuladors internacionals guanyen tot i els grecs perden tot el que els especuladors internacionals guanyen.

Mentre el BCE segueix sense complir amb la seua teòrica funció que és la de prestar als països de la UE amb dificultats financeres (en aquest segon rescat no posa un sol cèntim, tan sols es limita a renunciar als potencials beneficis de la compra del deute hel·lè realitzat al maig de l'any passat). Objectivament la inhibició del BCE a prestar diners afavoreix objectivament els interessos de la banca privada internacional per intervenir lliurement en aquesta crisi (privatitzacions) i treure el major benefici econòmic de la mateixa. Com la Comissió Europea, el BCE és un instrument pseudo-europeu la finalitat real del qual és contribuir a la globalització i a la desestructuració de l'economia europea, especialment dels països del sud, que són –de moment– el flanc feble d'Europa.
Amb tot això no volem exculpar en absolut a la degenerada classe política grega que amb la seua catastròfica gestió de les últimes dècades ha provocat la fallida de l'Estat hel·lè. Governat alternativament per conservadors i socialista sense la menor visió d'Estat ni de comunitat nacional, amb una mentalitat de clan i enfrontats entre ells en una dialèctica amic-enemic, que han aprofitat en les seues respectives etapes de govern per enriquir-se sempre més que el “enemic”, tot això amanit amb una absoluta irresponsabilitat i insensatesa en la gestió de la “cosa pública”. Són aquests mateixos socialistes i conservadors els que han votat a favor d'aquest “pla d'ajust”, presentat davant l'opinió pública amb un oropel de mentides i fal·làcies per l'actual (ex) Primer Ministre, Papademos. L'oposició nacionalista de LAOS –que fa breus setmanes va abandonar el govern de coalició per considerar “*humiliant” el que estava negociant el Govern grec- i la comunista s'han oposat a la ignominiosa acceptació de les condicions imposades per la Troica financera.
Enfront de l'alta fiança per la nostra sobirania política i econòmica.
La finança internacional ha avançat posicions en la seua estratègia de domino mundial. No hem d'oblidar que entre els actors d'aquesta tragèdia que gens enveja als de Sófocles, també hi ha contradiccions; de fons està l'atac de la finança nord-americana a l'euro, mentre que Alemanya i Merkel han apostat pel seu manteniment i la no sortida de Grècia de la zona euro. Però aquesta qüestió no està encara tancada, pot ser que els interessos nord-americans s'imposin i Grècia acaba per abandonar l'euro, obrint la porta de sortida a altres estats del Sud com Espanya, Itàlia i Portugal i per tant a la desaparició de la divisa europea en benefici del dòlar que faria omnímode el seu domini com a moneda mundial.
Això ens convida a una reflexió que creiem necessària i encara no assumida pels europeus que aposten per una via política emancipada dels interessos financers internacionals i del control dels Estats Units. És cert que la situació de Grècia ha suposat un nou atac al concepte d'Estat sobirà, és cert que la finança internacional atacarà als Estats per arrabassar-los la seva sobirania política i econòmica, i des d'aquest punt de vista l'Estat és un rival de la fiança. Però també és cert que avui l'Estat típic del segle XX és incapaç de resistir el poder dels diners i d'enfrontar-se a la finança internacional amb la menor possibilitat d'èxit (i això igual val per a Grècia, per a França o per a Alemanya) per aquest motiu és necessari plantejar una resposta a escala europea, només una Europa que actuï com un únic bloc, com un sol actor en l'escena política i econòmica podrà canviar la relació de forces i canviar l'escenari polític que ha preparat la finança internacional en benefici de tots i cadascun dels europeus, que no ens anem a conformar amb la ruïna, la misèria i el control que ens volen imposar els agents d'això que s'ha cridat la Globalització.

Enric RavelloGRECIA ES OCUPADA POR LA FINANZA INTERNACIONAL.

En la dinámica de los Golpes de Estado dados en los países del sur de Europa (Monti, Papademos, De Guindos), la alta finanza ha elevado un grado más su estrategia de control, y ha pasado de la instauración de gobiernos títeres a la ocupación total y abierta de los países. El primer caso ha sido el griego, y mucho nos tememos que es sólo la antesala de lo que está por venir.
Yanis Varoufakis, economista de La Universidad de Atenas y famosos polemista griego, calificó el acuerdo al que se llegó en 2010 para proceder el primer rescate de la deuda griega como un nuevo Tratado de Versalles por las draconianas condiciones que se imponían a Grecia. La firma de este segundo, es la capitulación total y sin condiciones del Gobierno griego ante la Troika compuesta por la Comisión Europea, el FMI y el BCE.
15.000 funcionarios.

El acuerdo firmado en la madrugada del 21 de febrero por el Senado heleno, significa de facto la supresión de la poca cuota de soberanía que le quedaba al Estado griego, la intervención del gobierno heleno y su tutelaje por parte los comisarios políticos que designe la troika.
Las humillantes condiciones suponen que una delegación permanente de la troika supervisará la acción del (ex) gobierno griego, y que los bancos privados también estarán encargados de aprobar o denegar las decisiones que tome el gobierno residual de Atenas. A cambio, Grecia recibirá una cantidad de dinero en cuotas fragmentadas de aquí hasta el 2014, que se depositarán en una cuenta bloqueada a la que sólo se podrá acceder siempre que la troika dé su visto bueno sobre el cumplimiento del programa de ajustes que condiciona al préstamo. El tutelaje pretende llegar hasta 2020, cuando está previsto que Grecia llegue a un nivel de endeudamiento “sostenible”. La troika añade que toda esta ayuda podrá congelarse y retirase en el momento en que se determine que Grecia no desarrolla los programas de ajustes impuestos o que la situación se deteriora más de lo previsto.
Las condiciones que justifican el préstamo son demoledoras para la sociedad griega: un verdadero “paquete de sangre y lágrimas” –como algunos ya lo han calificado- que incluye despedida de 15.000 funcionarios, la reducción en un 20% del salario mínimo, la aniquilación del sistema sanitario y la renuncia implícita a cualquier tipo de inversión pública. Unas reformas que, entre sus efectos colaterales inmediatos, provocarán un aumento vertiginoso del paro y por consiguiente una agudización de la espiral de empobrecimiento económico y precariedad social.
Es decir que Grecia, a parte del perder su soberanía, acepta la sumisión económica, la condena eterna a la miseria y la eutanasia forzada de su sistema social, una Grecia en la que ya se dan casos de pensionistas muertos por causa del frío en sus propias casa, de niños desnutridos y abandonados y de hospitales incapaces de atender a un número crecientes de enfermos. No deja de ser llamativo que en estas circunstancias se haya admitido y encomiado a Grecia a que aumente su presupuesto militar en un 18,2%, es la única partida del gasto que aumenta, lógicamente por conveniencia de la industria armamentística americana. Es de justicia señalar que parte de la deuda que ha acumulado Grecia estos años ha sido motivada por su enorme gasto militar, uno de los más altos de la UE proporcionalmente, y es que Grecia es frontera con Turquía, y la UE ha sido uno de los impulsores de este gastos militar pues quiere asegurar su frontera con la siempre inquietante Turquía. Por supuesto esta circunstancia no se ha tenido en cuenta a la hora de valorar la magnitud de la deuda helena.
La banca privada gana la partida.
Uno de los puntos más siniestro es la participación de la banca privada en el “rescate” de la deuda griega. En primer lugar hay que recordar que la idea de “salvar a Grecia” es un eufemismo tragicómico, la banca privada y la fianza internacional, no tienen la menor intención de “salvar a Grecia” sino de prestarle el dinero al gobierno griego para que éste pueda pagar la deuda que tiene… con la finanza internacional; es decir con el préstamo condicionado a Grecia la banca internacional sólo pretende asegurase el cobro de lo que ya prestó anteriormente. Una kafkiana situación en la que el prestamista y acreedor son la misma figura. Pues bien, el total de quita de la deuda que asumen los acreedores privados (bancos, fondos de inversión, y demás instrumentos de la finanza internacional) es ni más ni menos que el 75% del total. Además será esta finanza internacional (a través de sus múltiples tentáculos) la principal beneficiada de las privatizaciones del sector público que se han impuesto al (ex) gobierno de Atenas. Una jugada perfecta en la que los especuladores internacionales ganan todo y los griegos pierden todo lo que los especuladores internacionales ganan.
Mientras el BCE sigue sin cumplir con su teórica función que es la de prestar a los países de la UE con dificultades financieras (en este segundo rescate no pone un solo céntimo, tan sólo se limita a renunciar a los potenciales beneficios de la compra de la deuda helena realizada en mayo del año pasado). Objetivamente la inhibición del BCE a prestar dinero favorece objetivamente los intereses de la banca privada internacional para intervenir libremente en esta crisis (privatizaciones) y sacar el mayor beneficio económico de la misma. Como la Comisión Europea, el BCE es un instrumento pseudo-europeo cuya finalidad real es contribuir a la globalización y a la desestructuración de la economía europea, especialmente de los países del sur, que son –de momento– el flanco débil de Europa.
Con todo esto no queremos exculpar en absoluto a la degenerada clase política griega que con su catastrófica gestión de las últimas décadas ha provocado la quiebra del Estado heleno. Gobernado alternativamente por conservadores y socialista sin la menor visión de Estado ni de comunidad nacional, con una mentalidad de clan y enfrentados entre ellos en una dialéctica amigo-enemigo, que han aprovechado en sus respectivas etapas de gobierno para enriquecerse siempre más que el “enemigo”, todo ello aderezado con una absoluta irresponsabilidad e insensatez en la gestión de la “cosa pública”. Son esos mismos socialistas y conservadores los que han votado a favor de este “plan de ajuste”, presentado ante la opinión pública con un oropel de mentiras y falacias por el actual (ex) Primer Ministro, Papademos. La oposición nacionalista de LAOS –que hace breves semanas abandonó el gobierno de coalición por considerar “humillante” lo que estaba negociando el Gobierno griego- y la comunista se han opuesto a la ignominiosa aceptación de las condiciones impuestas por la Troika financiera.
Frente a la alta fianza por nuestra soberanía política y económica.
La finanza internacional ha avanzado posiciones en su estrategia de domino mundial. No debemos olvidar que entre los actores de esta tragedia que nada envidia a los de Sófocles, también hay contradicciones; de fondo está el ataque de la finanza norteamericana al euro, mientras que Alemania y Merkel han apostado por su mantenimiento y la no salida de Grecia de la zona euro. Pero esta cuestión no está todavía cerrada, puede que los intereses norteamericanos se impongan y Grecia termina por abandonar el euro, abriendo la puerta de salida a otros Estados del Sur y por lo tanto a la desaparición de la divisa europea en beneficio del dólar que haría omnímodo su dominio como moneda mundial.
Esto nos invita a una reflexión que creemos necesaria y aún no asumida por los europeos que apuestan por una vía política emancipada de los intereses financieros internacionales y del control de los Estados Unidos. Es cierto que la situación de Grecia ha supuesto un nuevo ataque al concepto de Estado soberano, es cierto que la finanza internacional atacará a los Estados para arrebatarles su soberanía política y económica, y desde ese punto de vista el Estado es un rival de la fianza. Pero también es cierto que hoy el Estado típico del siglo XX es incapaz de resistir el poder del dinero y de enfrentarse a la finanza internacional con la menor posibilidad de éxito (y esto igual vale para Grecia que para Francia o para Alemania) por ese motivo es necesario plantear una respuesta a escala europea, sólo una Europa que actúe como un único bloque, como un solo actor en la escena política y económica podrá cambiar la relación de fuerzas y cambiar el escenario político que ha preparado la finanza internacional en beneficio de todos y cada uno de los europeos, que no nos vamos a conformar con la ruina, la miseria y el control que nos quieren imponer los agentes de eso que se ha llamado la Globalización.

Enric Ravello.
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 commentaires

Traductor / Translate

 
© Enric Ravello Barber
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top